plik foto id: 1400791834

Regulamin Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

§ 1.
Zasady ogólne

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. KBO – należy przez to rozumieć środki pieniężne, wyodrębnione w ramach budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, wydatkowane na realizację projektów wybranych przez mieszkańców Kielc, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie;
  2. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin KBO;
  3. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Kielce;
  4. mieszkańcach – należy przez to rozumieć osoby mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Kielce;
  5. projekcie – należy przez to rozumieć zadanie służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej;
  6. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć mieszkańca Kielc składającego projekt;
  7. projekcie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć zadanie, którego realizacja będzie przyczyniać się do rozwoju miasta Kielce poprzez budowę, modernizację, przebudowę, rozbudowę elementu infrastruktury;
  8. projekcie nieinwestycyjnym – należy przez to rozumieć zadanie inne niż inwestycyjne, mające charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców;
  9. ogólnodostępności – należy przez to rozumieć zapewnienie możliwości bezpłatnego korzystania przez zainteresowane osoby, która w odniesieniu do:
   1. projektów inwestycyjnych oznacza, że zarządzający obiektem ma obowiązek umożliwić korzystanie z danego obiektu każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00;
   2. projektów nieinwestycyjnych       pozwala           na        wprowadzenie ograniczeń   ilościowych w zależności od charakteru projektu;
  10. Komisji – należy przez to rozumieć komisję do spraw KBO powołaną przez Prezydenta Miasta Kielce spośród:
   1. radnych Rady Miasta Kielce,
   2. członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
   3. członków Młodzieżowej Rady Miasta,
   4. przedstawicieli organizacji pozarządowych,
   5. urzędników Urzędu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce.
 1. W ramach KBO mogą być realizowane projekty:
  1. należące do zadań własnych gminy;
  2. spełniające kryterium celowości i gospodarności;
  3. zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Kielce, nieobciążonych na rzecz osób trzecich;
  4. zgodne z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego;
  5. których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;
  6. których realizacja jest możliwa ze względów technicznych i technologicznych;
  7. które generują koszty realizacji i eksploatacji współmierne w stosunku do wartości projektu;
  8. których koszt realizacji mieści się w granicach przewidzianych w KBO dla tego typu projektów;
  9. spełniające kryterium ogólnodostępności;
  10. których realizacja nie będzie powodowała powstania korzyści majątkowej dla wnioskodawcy;
  11. które nie będą zakładały wykonania wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu;
  12. zgodne z zasadami współżycia społecznego.
 2. Projekty dzielą się na:
  1. inwestycyjne:
   1. duże – gdy koszt realizacji pojedynczego projektu przekracza kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym łączna kwota zarezerwowana w KBO na ich realizację wynosi 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych);
   2. małe – gdy koszt realizacji pojedynczego projektu nie przekracza kwoty 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym łączna kwota zarezerwowana w KBO na ich realizację wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
  2. nieinwestycyjne – gdy koszt realizacji pojedynczego projektu nie przekracza kwoty 30.000 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), przy czym łączna kwota zarezerwowana w KBO na ich realizację wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
 3. Projekty zostaną zrealizowane do końca 2020 roku.
 4. Harmonogram prac związanych z KBO zamieszczony zostanie na stronie Idea Kielce – Budżet obywatelski pod adresem www.bo.kielce.eu, w terminie 7 dni od wejścia w życie uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
 5. Harmonogram prac związanych z KBO określa terminy:
  1. zgłaszania projektów,
  2. publikacji zgłoszonych projektów,
  3. weryfikacji projektów,
  4. publikacji list projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie,
  5. odwołań składanych w przypadku projektów ocenionych negatywnie,
  6. publikacji listy projektów dopuszczonych do głosowania,
  7. przeprowadzenia głosowania,
  8. ogłoszenia wyników głosowania.

§ 2.
Zgłaszanie projektów

 1. Projekty składa się w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Warunkiem zgłoszenia projektu jest udzielenie poparcia przez 15 mieszkańców.
 3. Każdy mieszkaniec może udzielić poparcia dla więcej niż jednego projektu.
 4. Udzielenie poparcia odbywa się poprzez złożenie podpisu na liście poparcia projektu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 6. Zgłoszenia projektu należy dokonywać w jednej z poniższych form:
  1. elektronicznie;
  2. w formie pisemnej:
   1.  osobiście:
    • w Biurach Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 i ul. Strycharska 6,
    • w sekretariacie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Szymanowskiego 6, pok. 74;
   2. korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”
 7. Złożenie projektu elektronicznie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Idea Kielce – Budżet obywatelski pod adresem www.bo.kielce.eu, poprzez wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych i dołączenie skanu listy poparcia projektu.
 8. Złożenie projektu w formie pisemnej odbywa się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą poniżej 16. roku życia, na formularzu należy wypełnić część dotyczącą zgody opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu.
 10. Do formularza zgłoszeniowego wnioskodawca dołącza na nośniku elektronicznym:
  1. wersję elektroniczną formularza zgłoszeniowego (w formacie *.rtf) 
  2. skan listy poparcia projektu.
 11. Do formularza zgłoszeniowego wnioskodawca może dołączyć materiały dodatkowe jak zdjęcia, projekty zagospodarowania, rysunki koncepcyjne (w formacie *.jpg lub *.pdf).
 12. Za datę zgłoszenia projektu uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce.
 13. Lista zgłoszonych projektów jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem internetowym www.bo.kielce.eu.
 14. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt w dowolnym momencie, ale nie później niż do czasu zakończenia weryfikacji projektów.

§ 3.
Weryfikacja projektów

 1. Projekty podlegają weryfikacji:
  1. formalnej – przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, odpowiedzialny za koordynowanie KBO;
  2. merytorycznej i prawnej – przez właściwe merytorycznie wydziały, biura lub jednostki organizacyjne Miasta Kielce.
 2. Weryfikacja formalna polega na ocenie projektu w oparciu o poniższe kryteria:
  1. złożenie formularza w terminie określonym w harmonogramie,
  2. posiadanie uprawnień do zgłaszania projektu,
  3. zgłoszenie projektu na formularzu zgłoszeniowym,
  4. czytelne wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego,
  5. załączenie listy poparcia albo jej skanu.
 3. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy zawiera braki lub nieścisłości, wzywa się wnioskodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie 3 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. W przypadku ich nieusunięcia projekt jest weryfikowany negatywnie.
 4. Wnioskodawca jest uprawniony do dokonywania wszystkich czynności związanych z projektem, w tym udzielania wyjaśnień, usuwania braków i nieścisłości, zmian projektu lub jego uzupełnień,  a także do wycofania projektu.
 5. Weryfikacji merytorycznej i prawnej podlegają jedynie projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym.
 6. Weryfikacja merytoryczna i prawna polega na ocenie projektu w oparciu o kryteria określone w § 1 ust. 2.
 7. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia lub zbieżnych co do zakresu, dotyczących tego samego terenu, wydział merytoryczny dokonujący oceny, może skontaktować się z wnioskodawcami, celem wypracowania projektu wspólnego.
 8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości na etapie weryfikacji merytorycznej lub prawnej wnioskodawcę informuje się telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności dokonania korekty projektu.
 9. Wnioskodawca dokonuje korekty projektu w terminie 5 dni od zawiadomienia, na „Formularzu korekty zgłoszenia projektu”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 10. Po usunięciu nieprawidłowości projekt podlega ponownej weryfikacji.
 11. Nieusunięcie nieprawidłowości skutkuje negatywnym zweryfikowaniem projektu.
 12. Po zakończeniu weryfikacji wszystkie projekty zostają przekazane Komisji, która ustala listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. Ocena negatywna wymaga uzasadnienia.
 13. Listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie wraz z uzasadnieniem zostają opublikowane na stronie internetowej Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem internetowym  www.bo.kielce.eu.
 14. Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony, uprawniony jest do złożenia odwołania.
 15. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy projektów ocenionych negatywnie.
 16. Odwołanie wnosi się do Komisji za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce w następujących formach:
  1. elektronicznej (opatrzonej podpisem elektronicznym lub przez e-puap),
  2. pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, z dopiskiem „Budżet Obywatelski odwołanie”.
 17. Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce.
 18. Po rozpatrzeniu odwołania Komisja może:
  1. uwzględnić odwołanie,
  2. oddalić odwołanie.
 19. Po rozpatrzeniu odwołań Komisja sporządza listę projektów dopuszczonych do głosowania, na której umieszcza projekty:
  1. ujęte na liście projektów ocenionych pozytywnie,
  2. w stosunku do których uwzględniono odwołanie.
 20. Lista projektów dopuszczonych do głosowania odzwierciedla podział, o którym mowa w § 1 ust. 3.
 21. Projekty dopuszczone do głosowania umieszcza się na liście projektów dopuszczonych do głosowania w kolejności losowej wraz z indywidualnym identyfikatorem przyporządkowanym każdemu projektowi.
 22. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostaje opublikowana na stronie internetowej Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem internetowym bo.kielce.eu oraz w formie komunikatów medialnych.

§ 4.
Głosowanie

 1. Termin głosowania zostaje podany do wiadomości publicznej zgodnie z harmonogramem.
 2. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Miasta, który może głosować wyłącznie jeden raz. W celu zapewnienia jednokrotności głosowania podaje się numer PESEL.
 3. W przypadku osób poniżej 16. roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Głosując elektronicznie, należy wybrać właściwy formularz, odrębny dla osób poniżej 16. roku życia. W przypadku głosowania na formularzu papierowym, opiekun prawny wyraża zgodę poprzez wypełnienie i podpisanie części dla opiekuna prawnego.
 4. Głosowanie odbywa się w jednej z wybranych form:
  1. za pośrednictwem internetu – na stronie: Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem www.bo.kielce.eu,    poprzez wypełnienie właściwego elektronicznego formularza karty  do głosowania uwzględniającego wiek osoby głosującej;
  2. pisemnie:
   1. w Biurach Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, ul. Strycharska 6 i Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, w godzinach pracy ww. urzędów, poprzez wrzucenie do urny wypełnionej i podpisanej karty do głosowania;
   2. poprzez przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, wypełnionej i podpisanej karty do głosowania.
 5. Wzór karty do głosowania pisemnego stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Warunkiem ważności głosu oddanego pisemnie jest identyczność karty do głosowania ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.
 6. Kartę do głosowania można pobrać po opublikowaniu listy projektów dopuszczonych do głosowania ze strony internetowej Idea Kielce – Budżet obywatelski pod adresem www.bo.kielce.eu  lub w Biurach Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, ul. Strycharska 6  lub w sekretariacie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,  ul. Szymanowskiego 6,  pok. 74.
 7. Głosowanie odbywa się poprzez wybór maksymalnie 5 projektów nieinwetycyjnych, maksymalnie 3 projektów inwestycyjnych małych oraz maksymalnie 1 projektu inwestycyjnego dużego z listy projektów dopuszczonych do głosowania. Wybór następuje przez wpisanie indywidualnych identyfikatorów projektów na karcie do głosowania.
 8. Za datę oddania głosu uznaje się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu Miasta Kielce.

§ 5.
Ogłoszenie wyników głosowania

 1. Wyniki głosowania ogłasza się w terminie 7 dni od daty zakończenia głosowania:
  1. na stronie internetowej Idea Kielce – Budżet obywatelski pod adresem  www.bo.kielce.eu,
  2. w formie komunikatów medialnych.
 2. Ogłoszenie zawiera informację o:
  1. liczbie oddanych głosów na poszczególne projekty,
  2. projektach, które zostaną skierowane do realizacji.
 3. Projekty są uporządkowane według liczby oddanych głosów, poczynając od projektu z największą liczbą głosów, z uwzględnieniem podział projektów, o którym mowa w § 1 ust. 3.
 4. Realizacji podlegają projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów i mieszczą się w kwocie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych kategorii projektów.
 5. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów w ramach danej kategorii, kolejność projektów ustali Komisja w drodze losowania.
plik foto id: 1400791683

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE