plik foto id: 1400791834

Szczegółowy Harmonogram Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2020

plik foto id: 1400791926

Zgłaszanie projektów

od 07.08.2019 r. do 22.08.2019 r.

Masz już pomysł na projekt? Świetnie!

Pierwszym krokiem do zgłoszenia zadania jest zebranie poparcia co najmniej 15 mieszkańców Kielc. Muszą oni złożyć swój podpis na liście poparcia zadania (pobierz TUTAJ ), którą autor projektu musi załączyć do swojego zgłoszenia. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Można to zrobić na naszej stronie (elektroniczny formularz będzie dostępny od 7 sierpnia 2019 r.) lub wydrukować (pobierz TUTAJ ) i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, ul. Strycharska 6, a także w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Szymanowskiego 6, pok. 74 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kielce lub też wysłać drogą listowną na adres urzędu. W przypadku wysyłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce.

Pamiętaj! Jeżeli masz poniżej 16 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu.

plik foto id: 1400791937

Publikacja wszystkich zgłoszonych projektów

do 28.08.2019 r.

Lista wszystkich zgłoszonych w terminie projektów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie interenetowej Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego - Idea Kielce. Jednocześnie projekty zostaną skierowane do weryfikacji formalnej a następnie merytorycznej.

plik foto id: 1400791924

Weryfikacja projektów

od 29.08.2019 do 26.09.2019 r.

Najpierw zostanie sprawdzone czy projekt złożono w terminie, czy wszystkie pola formularza wypełniono poprawnie i czy załączono komplet niezbędnych dokumentów. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie czy zadanie jest zgodne z Regulaminem Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymogami prawnymi. Dodatkowo zweryfikowany będzie koszt całej inwestycji, który podany został w formularzu. Jeżeli będzie on za wysoki lub za niski, zostanie poprawiony tak, aby odzwierciedlał faktyczne koszty. Weryfikacji merytorycznej i prawnej podlegają jedynie projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym.

Jeżeli formularz zgłoszeniowy będzie zawierał błędy lub braki wówczas pracownicy Urzędu skontaktują się z autorem projektu w celu jego poprawienia.

plik foto id: 1400791934

Publikacja listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie

30.09.2019 r.

Na podstawie wyników weryfikacji powstaną listy zadań ocenionych pozytywnie i negatywnie. Jeżeli projekt znajdzie się na liście zadań ocenionych pozytywnie oznacza to, że zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu procedury. Na liście zadań ocenionych negatywnie zostaną umieszczone zadania, które nie przeszły pomyślnie etapu weryfikacji wraz z uzasadnieniem tej decyzji. Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony, uprawniony jest do złożenia odwołania. 

plik foto id: 1400791938

Odwołania wnioskodawców

od 01.10.2019 r. do 03.10.2019 r.

Odwołanie wnosi się do Komisji za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce w następujących formach:

  • elektronicznej (opatrzonej podpisem elektronicznym lub przez e-puap),
  • pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, z dopiskiem „Budżet Obywatelski odwołanie”.

Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce. Po rozpatrzeniu odwołania Komisja może uwzględnić odwołanie lub je oddalić.

plik foto id: 1400791921

Publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania

08.10.2019 r.

Uff! Udało się...

Po rozpatrzeniu odwołań Komisja sporządza listę projektów dopuszczonych do głosowania, na której umieszcza projekty ocenione pozytywnie oraz w stosunku do których uwzględniono odwołanie. Lista ta odzwierciedla już podział na zadania inwestycyjne duże i małe oraz zadania nieinwestycyjne i zostanie opublikowana w naszym serwisie oraz w formie komunikatów medialnych. 

Każde zadanie na liście będzie miało losowo przypisany INDYWIDUALNY IDENTYFIKATOR. To bardzo ważne, bo właśnie on musi zostać umieszczony na karcie do głosowania i powinien być rozpowszechniany i promowany!

Jeśli zadanie znalazło się na liście zadań dopuszczonych to najwyższy czas aby zastanowić się jak promować swój projekt, by na etapie głosowania zyskał jak największe poparcie. Wszystkie projekty (z wyłączeniem danych osobowych) zostaną zamieszczone na stronie www.bo.kielce.eu, aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z ich treścią. Dalsze działania mające na celu promocję poszczególnych projektów zależą od osób zgłaszających zadania.

Aby nieco ułatwić popularyzację pomysłów, przygotowany został plakat (pobierz TUTAJ), który można pobrać, wypełnić własną treścią, a następnie wydrukować i rozpowszechnić. Znajdziecie tam również logo i inne materiały graficzne.

plik foto id: 1400791919

Czas na głosowanie!

od 09.10.2019 r. do 23.10.2019 r.

Każdy mieszkaniec Kielc będzie mógł oddać głos TYLKO RAZ (jeden raz wypełnić kartę do głosowania) na 1 projekt inwestycyjny duży, 3 inwestycyjne małe oraz 5 nieinwestycyjnych.

Głosować można na trzy sposoby: przez internet, osobiście i listownie.

Oddanie głosu przez internet jest najprostszą i najszybszą formą głosowania. Wystarczy wejść na stronę Budżetu Obywatelskiego (tutaj) i wypełnić odpowiednie pola w formularzu.

Na stronie Budżetu obywatelskiego będzie można pobrać kartę do głosowania. Wybór następuje przez wpisanie indywidualnych identyfikatorów projektów na karcie do głosowania. W okresie głosowania należy wydrukować i wypełnić kartę, a następnie wrzucić do urn znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, ul. Strycharska 6 lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Szymanowskiego 6.
Możliwe jest też przesłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Za datę oddania głosu uznaje się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu Miasta Kielce.

W przypadku osób poniżej 16. roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Głosując elektronicznie, należy wybrać właściwy formularz, odrębny dla osób poniżej 16. roku życia. W przypadku głosowania na formularzu papierowym, opiekun prawny wyraża zgodę poprzez wypełnienie i podpisanie części dla opiekuna prawnego.

plik foto id: 1400791925

Wyniki głosowania

do 28.10.2019 r.

W wyniku głosowania powstanie „Lista zadań” uporządkowana według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów, uwzględniająca podział zadań na inwestycyjne małe i duże oraz nieinwestycyjne. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w ramach danej kategorii. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zadań, w ramach danej kategorii zadań małych lub dużych, tej samej liczby głosów, kolejność zadań ustali Komisja w drodze losowania. 

Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Budżet obywatelski - Idea Kielce pod adresem internetowym www.bo.kielce.eu oraz w formie komunikatów medialnych.

plik foto id: 1400791683

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE