plik foto id: 1400791834

Wszystko o Kieleckim Budżecie Obywatelskim

Masz wątpliwości co do zasad Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego? Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

To nadal za mało? Skontaktuj się z nami!

Budżet Obywatelski, zwany też partycypacyjnym, jest formą konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu Miasta Kielc na propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty wyodrębnione w ramach budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, wydatkowane na realizację projektów wybranych przez mieszkańców Kielc.

Oznacza to, że projekt realizowany w ramach KBO musi być bezpłatnie dostępny dla zainteresowanych osób, z zastrzeżeniem, że:

 •  w przypadku projektów inwestycyjnych zarządzający obiektem ma obowiązek umożliwić korzystanie z danego obiektu każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00;
 • w przypadku projektów innych niż inwestycyjne pozwala się na wprowadzenie ograniczeń ilościowych uczestników, np. jeżeli będzie organizowany piknik przewidziany na 2000 osób, nie każdy będzie mógł wziąć w nim udział.

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 7 000 000 zł.

Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego podzielone są na trzy kategorie:

 • zadania inwestycyjne małe (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 150 000 zł), 
 • zadania inwestycyjne duże (koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę 150 000 zł),
 • zadania nieinwestycyjne (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 30 000 zł).

Grafika przedstawiająca puzzle reprezentujące podział kwotowy na zadania budżetu obywatelskiego KBO2020. Na realizację projektów inwestycyjnych dużych przeznaczono łącznie 4000000, inwestycyjnych małych 2000000 a nieinwestycyjnych 1000000.

 

Każdy mieszkaniec Kielc może złożyć dowolną liczbę projektów do KBO.  Jeżeli masz poniżej 16 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu.

Projekt możesz zgłosić na dwa sposoby:

 • elektronicznie poprzez strone www.bo.kielce.eu;
 • tradycyjnie, na papierowym formularzu zgłoszeniowym, który znajdziesz zarówno na podanej wyżej stronie www oraz Biurach Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce. Projekt taki możesz dostarczyć :
  • osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce (Rynek 1 lub ul. Strycharska 6) lub do sekretariatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Szymanowskiego 6,pok. 74;
  • korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.

Złożenie projektu elektronicznie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Idea Kielce – Budżet obywatelski pod adresem www.bo.kielce.eu, poprzez wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych i dołączenie skanu listy poparcia projektu.

Złożenie projektu w formie pisemnej odbywa się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do formularza zgłoszeniowego dołącz na nośniku elektronicznym:

 • wersję elektroniczną formularza zgłoszeniowego (w formacie *.rtf)
 • oryginał albo skan listy poparcia projektu

W obydwu przypadkach można również dołączyć materiały dodatkowe jak zdjęcia, projekty zagospodarowania, rysunki koncepcyjne (w formacie *.jpg lub *.pdf).

Projekt musi poprzeć 15 osób.

Aby projekt mógł zostać dopuszczony do głosowania MUSI:

 • należeć do zadań własnych gminy;
 • spełnić kryterium celowości i gospodarności;
 • być zlokalizowany na nieruchomościach będących własnością Gminy Kielce, nie obciążonych na rzecz osób trzecich;
 • być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego;
 • być możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
 • być możliwy do realizacji ze względów technicznych i technologicznych;
 • spełniać kryterium ogólnodostępności;

Projekt NIE MOŻE:

 • generować kosztów realizacji i eksploatacji niewspółmiernych w stosunku do wartości projektu;
 • przekraczać kosztów realizacji przewidzianych w KBO dla tego typu projektów;
 • powodować powstania korzyści majątkowej dla wnioskodawcy;
 • zakładać wykonanie wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu;
 • być niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

Wniosków nie mogą składać instytucje ani organizacje pozarządowe (nie będą akceptowane formularze z pieczątkami funkcyjnymi i instytucjonalnymi), nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby ich członkowie złożyli projekty do KBO.

Formularz online dostępny jest stronie internetowej Idea Kielce - Budżet obywatelski pod adresem www.bo.kielce.eu.

Formularze papierowe znajdziesz:

 • w Biurach Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, ul. Strycharska 6 lub w sekretariacie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  ul. Szymanowskiego 6, pok. 74.
 • w edytowalnej wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.bo.kielce.eu.

Przykładowe koszty zrealizowanych zadań i elementów zostały podane w przeznaczonej do tego zakładce KALKULATOR na stronie www.bo.kielce.eu. Możesz również skorzystać z pomocy osób wskazanych w odpowiednich komórkach merytorycznych. Lista osób do kontaktu jest opublikowana w zakładce KONTAKT.

Dane dotyczące terenu można sprawdzić w Geoportalu Miasta Kielce na stronie  www.gis.kielce.eu (należy wybrać profil Budżet Obywatelski i zapoznać się z legendą). 

Wszystkie projekty (z wyłączeniem danych osobowych) zostaną zamieszczone na stronie: Budżetu Obywatelskiego www.bo.kielce.eu, aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z ich treścią. Dalsze działania mające na celu promocję poszczególnych projektów zależą od osób zgłaszających zadania. 

Aby nieco ułatwić popularyzację pomysłów, przygotowane zostały materiały graficzne oraz plakat, który można pobrać, wypełnić własną treścią, a następnie wydrukować i rozpowszechnić. Wszystko dostępne w dziale Do pobrania.

Projekty, które nie uzyskały wystarczającej ilości głosów mogą dostać kolejną szansę w następnym roku wystarczy, że złożycie je ponownie.

Każdy mieszkaniec Kielc! W przypadku osób poniżej 16 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia lub zbieżnych co do zakresu, dotyczących tego samego terenu, wydział merytoryczny dokonujący oceny, skontaktuje się z wnioskodawcą, celem wypracowania projektu wspólnego.

Weryfikacja projektów jest dwuetapowa.

Najpierw sprawdzamy wniosek formalnie, czyli czy:

 • formularz został złożony w terminie określonym w harmonogramie,
 • zgłaszający projekt jest osobą uprawnioną,
 • zgłoszenia projektu dokonano na formularzu zgłoszeniowym,
 • czytelnie wypełniono wszystkie póla formularza zgłoszeniowego,
 • załączono listę poparcia albo jej skan.

Jeżeli wniosek przejdzie weryfikację formalną, kierowany jest do weryfikacji merytorycznej i prawnej. Zgodnie z kryteriami okreslonymi w regulaminie KBO, czy zgłoszony projekt:

 • należy do zadań własnych gminy;
 • spełnia kryterium celowości i gospodarności;
 • zlokalizowany jest na nieruchomościach będących własnością Gminy Kielce, nieobciążonych na rzecz osób trzecich;
 • jest zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego;
 • którego realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;
 • którego realizacja jest możliwa ze względów technicznych i technologicznych;
 • który generuje koszty realizacji i eksploatacji współmierne w stosunku do wartości projektu;
 • którego koszt realizacji mieści się w granicach przewidzianych w KBO dla tego typu projektów;
 • spełnia kryterium ogólnodostępności;
 • którego realizacja nie będzie powodowała powstania korzyści majątkowej dla wnioskodawcy;
 • nie zakłada wykonania wyłącznie jednego z elementów lub etapów realizacji większego projektu;
 • jest zgodny z zasadami współżycia społecznego.

Tak. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy zawiera braki lub nieścisłości, wzywa się wnioskodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie 3 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Projekt zostanie odrzucony na etapie weryfikacji formalnej i nie będzie podlegał weryfikacji merytorycznej i prawnej.

Tak. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy projektów ocenionych negatywnie.

Odwołanie wnosi się do Komisji za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce w następujących formach:

 • 1) elektronicznej (opatrzonej podpisem elektronicznym lub przez e-puap),
 • 2) pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, z dopiskiem „Budżet Obywatelski odwołanie”Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce.

Maksymalnie można zagłosować jeden raz oddając głos na 9 projektów wg następującego podziału:

 • 1 duży inwestycyjny;
 • 3 małe inwestycyjne;
 • 5 nieinwestycyjnych.

Na podstawie wyników weryfikacji powstaną listy zadań dopuszczonych oraz zadań odrzuconych. Jeżeli projekt znajdzie się na liście zadań dopuszczonych oznacza to, że został zakwalifikowany do kolejnego etapu procedury Budżetu Obywatelskiego i zostanie poddany głosowaniu. Każde zadanie otrzyma indywidualny identyfikator, który należy podać w trakcie głosowania.

Każdy mieszkaniec Kielc, będzie mógł oddać głos tylko raz (czyli wypełnić tylko jedną kartę do głosowania). Na Karcie może wskazać maksymalnie 1 (jeden) projekt inwestycyjny duży, 3 (trzy) projekty inwestycyjne małe oraz 5 (pięć) projektów nieinwestycyjnych.

 Głosować można na trzy sposoby: przez internet, osobiście i listownie. 

 • najwygoniej, najszybciej i najpewniej jest zagłosować internetowo na stronie: Budżet obywatelski – Idea Kielce pod adresem www.bo.kielce.eu, poprzez wypełnienie właściwego elektronicznego formularza karty do głosowania;
 • tradycyjnie, na papierowej karcie do głosowania poprzez wrzucenie wypełnionej i podpisanej karty do urny w Biurach Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, ul. Strycharska 6 i Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, w godzinach pracy ww. urzędów lub poprzez przesłanie jej listem na adres: Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce z dopiskiem „Budżet Obywatelski.

Realizacja projektu nie może przekraczać jednego roku budżetowego (projekty zostaną zrealizowane do końca 2020 roku). Należy pamiętać, że niektóre projekty tylko z pozoru wydają się proste do realizacji, a w rzeczywistości mogą wymagać szczególnego przygotowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje możliwość konsultacji z pracownikami urzędu, którzy pomogą określić realny czas realizacji.

plik foto id: 1400791683

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE